Dokumendiregister

Mulgi Vallavolikogu õigon kättesaadavad Abja Vallavalitsuse dokumendiregistris     
          - Mulgi Vallavolikogu OTSUSED
          - Mulgi vallavolikogu MÄÄRUSED

 

Vallavalitsuse ja -volikogu õigusaktid kuni 2016. aastani on liigiti leitavad kõikide dokumentide alt. Hiljem vastuvõetud korraldusi, otsuseid, määrusi jne saab liigit otsida õigusaktide alt.

 

Privaatsuspoliitika

Karksi Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohata, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse. 

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil ametiasutus isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb ning kuidas vastavaid andmeid kaitstakse või avalikkusele kättesaadavaks tehakse.

Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

  • Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis
  • Karksi valla veebilehel pildigaleriis fotode avaldamine
  • Õigus tutvuda enda andmetega
  • Isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele edastamine
  • Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine