Vallavalitsuse istung 19.01.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval 19. jaanuaril 2015. a algusega kell 13.00 vallamajas, II korruse koosolekute ruumis.

1.     Vallavara mahakandmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2.     Pärnu linnavalitsuse ettepaneku läbiarutamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

3.     Hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

4.     Rahumäe 2a üürilepingute uuendamine, II lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

5.     Karksi valla 2015. aasta eelarve eelnõu IV lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

6.     Toimetulekutoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

7.     Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine     
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

8.     Vajaduspõhise peretoetuse määramine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

9.     Lasteaia toidutoetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

10.  Laste huvitegevuse toetuse määramine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

11.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

12.  Sotsiaalteenuse osutamise korraldamiseks vahendite eraldamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

13.  Hoolduskulude tasumine Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Karksi Kodus
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

14.  Hoolduskulude tasumine SA Abja Haigla
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

15.  Riikliku peretoetuse maksmine
Ettekandja : sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

16.  Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
Ettekandja: Keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

17.  Katastriüksusele koha-aadressi määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

18.  Karksi Vallavalitsuse 17.11.2014 korralduse nn 590 „Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

19.  Karksi valla omandis olevatelt kinnstutelt puude raie
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

20.  Korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitumine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

21.  Kohalikku loomatauditõrje komisjoni liikme määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

22.  Projekteerimistingimuste väljastamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

23.  Ehitusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

24.  Kasutusloa väljastamine
Ettekandja : ehitusinsener Margus Hütt

25.  Puurkaevu asukoha kooskõlastus
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

26.  Karksi valla kaevetööde eeskirja lisade kinnitamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

27.  Rahalised toetused
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

28.  Sporditoetuse kasutamata jätmine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

29.  Karksi valla 2015. aasta hankeplaani kinnitamine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

30.  Rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

31.  Kultuurikomisjoni ettepaneku läbiarutamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi