Detailplaneeringu algatamine

Kehtivad detailplaneeringud

Detailplaneering
Algatamine
Kehtestamine
Kv nr 32 Karksi-Nuias elamumaa krundijaotuskava (Piiri tn 8,10,12,14)
Koostatud 1983
 

Kv nr 14 Karksi-Nuias elamumaa hoonestus- ja planeerimiskava (Uus tn 6,8, Tartu mnt 63,65,67).

Koostatud 1986
 
Kv nr 20 kruntide nr 1,2,3,4,6,7,8,9

(Võidu t 1, Männiku t 2, Võidu tn 3, Männiku t 4, Võidu 5,7,8,11,korterelamu kinnistutel konteinerkatlamaja ehitusala määramine ja sealt tulevate soojatrasside planeerimine).

Koostatud 2000

Detailplaneering koostatud lihtsustatud korras. EPN 17. Linnatänavad osa 8. Tehnovõrgus- ja rajatised.

 
Kv nr 42 osa-ala Karksi-Nuia

(Tööstuse tn 2a maa sihtotstarbe hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
15.06.2001
otsus nr 140
Karksi Vallavolikogu
19. 10.2001
otsus nr 154
Kv nr 48 Lossi tn 2 Karksi-Nuia

Maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine (ärimaa).

Karksi Vallavolikogu 15.06.2001
otsus nr 141
Karksi Vallavolikogu 19.11.2003
otsus nr 78

Kv nr 20 ,21,22,24,41 (tsentraalse soojatrassi planeerimine Karksi-Nuias Tööstuse –Veetorni-Männiku tänavale).

Karksi Vallavolikogu
28.06.2002
otsus nr 177
Karksi Vallavolikogu
18.12.2002
otsus nr 24

Karksi-Nuias, Kalda tn piirkonna kv nr 8,11a,12 (Paisjärve vahelise ala krundipiiride, maakasutuse sihtotstarbe, ehitusõiguse määramine kruntidel ja pargiala planeerimine).

Karksi Vallavolikogu
20.09.2002
otsus nr 193
Karksi Vallavolikogu
19.11.2003
otsus nr 79

Tsentraalse soojaharutrassi rajamine Karksi-Nuias Veetorni – Rahumäe tn.

Karksi Vallavolikogu 15.01.2003
otsus nr 29
Karksi Vallavolikogu 21.05.2003
otsus nr 54

Karksi-Nuia lasteaia detailplaneering (Tartu mnt 22 Karksi-Nuia uue lasteaia hoone krundi hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
21.05.2003
otsus nr 51
Karksi Vallavolikogu
21.04.2004
otsus nr 114

Karksi-Nuia Gümnaasiumi detailplaneering (Kooli tn 1 Karksi-Nuia (Gümnaasiumi hoone ja teenindavate rajatiste rekonstrueerimise tingimuste ja spordisaali juurdeehituse hoonestusala määramine).

Karksi Vallavolikogu
21.05.2003
otsus nr 53
Karksi Vallavolikogu 21.04.2004
otsus nr 113

Ettevõtluse tn 1 ja Oru tn 2a (Oru tn 2a sihtotstarbe määramine, Ettevõtluse 1 kinnistuga liitmine ning tootmishoonele hoonestusala ja ehitustingimuste määramine ).

Karksi Vallavolikogu 21.04.2004
Otsus nr 115
Karksi Vallavolikogu 17.11.2004
Otsus nr 146

Kv nr 41 Tööstuse tn 5 ning Lilli tee 14 ja Lilli tee 16 vahelise maa-ala Karksi-Nuias ( Tööstuse tn 5 täiendava hoonestusala määramine planeeritavale krundile Lilli tee 16a ehitusõiguse määramine).

Karksi Vallavolikogu 17.03.2004
otsus nr 109
Karksi Vallavolikogu
15.06.2004
otsus nr 130

Karksi-Nuia keskuse kv 1,2,3,4,5,6,7,8 detailplaneering (Karksi-Nuia keskuse ruumikasutuse planeerimine).

Karksi Vallavolikogu
21.04.2004
otsus nr 116
Karksi Vallavolikogu
21.02.2007
otsus nr 113

Kivi 11 Karksi-Küla Töökoja kinnistu, katastriüksus 60001:004:1240 (täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu 15.06.2005
Otsus nr 174
 

Kiivita kinnistu Polli küla, katastriüksused 60001:001:0251; 60001:001:0252 (lennuväljaku rajamiseks ja turismitalu väljaehitamiseks tingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
15.06.2005
otsus nr 173
 

Arumäe tn 10 Karksi-Nuia (kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine).

Karksi Vallavolikogu
15.03.2006
otsus nr 44
Karksi Vallavolikogu
17.05.2006
otsus nr 58
"Algatatud detailplaneeringu lõpetamine"

Pärnu mnt 8a ja 8b Karksi-Nuia (kinnistu piiride korrigeerimiseks, hoonestusala- ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
15.06.2006
otsus nr 89
 

Piibu kinnistu Ainja küla, katastriüksus 60002:003:0430 (maa sihtotstarbe muutmiseks, kinnistu jagamiseks vesiviljeluse rajamiseks ja hoonestusala ning ehitustingimuste määramine.

Karksi Vallavolikogu 21.06.2006
otsus nr 68
 Karksi Vallavolikogu 17.09.2008
otsus nr 237

Kallobi kinnistu suuga küla, katastriüksus 60002:003:0092 (maakasutuse sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine turismimajanduse arendamise eesmärgil)

Karksi Vallavolikogu 21.06.2006
otsus nr 67
 

Rahumäe tn 9 Karksi-Nuia (kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
20.09.2008
otsus nr 82
 
Kalda tn 4a Karksi-Nuia (maa sihtotstarbe määramine, krundi jagamine).
Karksi Vallavolikogu
15.11.2006
otsus nr 90
Karksi Vallavolikogu
19.11.2007
otsus nr102

Kassepa 1 Karksi-Nuia (Elamumaa hoonestusala ja ehitustingimuste, juurdepääsu määramine).

Karksi Vallavolikogu
17.05.2006
otsus nr 59
 
Karksi Vallavolikogu
16.05.2007
otsus nr 135
Hanskoka kinnistu Karksi-Nuia

( Elamumaa kruntideks jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
21.06.2006
otsus nr 69
Karksi Vallavolikogu
16.05.2007
otsus nr 134

Metsanurga, Paluküla, Saba ja Veske kinnistud Tuhalaane küla, katastriüksused 60001:003; 60001:003: 0730; 60001:003:0043; 60001:003:0044 (maa sihtotstarbe muutmiseks, ehitusõiguse, tehnosüsteemide ning rajatiste asukoha määramiseks Kopra OÜ turismimajanduse arendamise eesmärgil).

Karksi Vallavolikogu 16.01.2007
Otsus nr 99
 

Järveveere kinnistu, katastriüksus 60002:003:0057, hoonestusala ja ehitustingimuste ning juurdepääsu ja tehnosüsteemide paiknemise määramine).

Karksi Vallavolikogu
19.06.2007
otsus nr 142
 
Tartu mnt 28 Karksi-Nuia

(Korterelamule hoonestusala ja ehitustingimuste määramine)

Karksi Vallavolikogu
16.05.2007
otsus nr 135
Karksi Vallavolikogu
27.11.2007
otsus nr 162
Karksi-Nuia kv 18,35 ja 36 osa-ala

(Vabadussõja monumendi asukoha, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine).

Karksi Vallavolikogu
21.09.2005
otsus nr 190
 
Karksi Vallavolikogu
20.09.2006
otsus nr 79

Puidukoda, Olmi ja Saekaatri kinnistud Karksi-Külas, katastriüksused 60001:004:0067; 60001:004:0260; 60001:004:0066 (tootmismaa kinnistute liitmine, täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
21.05.2005
otsus nr 192
Karksi Vallavolikogu
19.09.2007
otsus nr 151

Reediko Juhani kinnistu osa-ala Polli külas, katastriüksus 60001:001:0191; 60001:001:01292 ( maa sihtotstarbe määramine, kinnistu jagamine ning hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
14.02.2006
otsus nr 39
Karksi Vallavolikogu
15.11.2006
otsus nr 88

OÜ Cerbos Remonditöökoda Polli küla, katastriüksus 60001:001:0800 (tootmismaa kinnistule täiendava hoonestusala ja ehitustinguimustele määramine).

Karksi Vallavolikogu
20.09.2006
otsus nr 81
Karksi Vallavolikogu
17.10.2007
otsus nr 159

Metalli kinnistu Kõvaküla küla, katastriüksus 60002:003:0069 (maa sihtotstarbe muutmine, tootmismaale hoonestusala, ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu
17.10.2007
otsus nr 156
Karksi Vallavolikogu
22.01.2008-06-02 otsus nr 173

Sambla kinnistu Mäeküla küla, katastriüksus 60001:005:0260 (ehitustingimuste määramine Sambla 2 talu õuealal olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, osaline Mäeküla järve kaldaala ehituskeeluvööndi vähendamine).

 
Karksi Vallavolikogu
20.09.2006
otsus nr 83
Karksi Vallavolikogu
21.03.2007
otsus nr 120

Heki kinnistu Kõvaküla küla, katastriüksus 60002:003:0056,

(maa sihtotstarbe muutmine, tootmismaale hoonestusala ja ehitustingimuste määramine. Planeering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut).

Karksi Vallavolikogu
16.01.2007
otsus nr 100
Karksi Vallavolikogu
21.05.2007
otsus nr 218
 
 
 
 
 

Tartu mnt 12 Karksi-Nuia ( Maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine kauplushoonele).

Karksi Vallavolikogu 17.10.2007
otsus nr 175

Karksi Vallavolikogu 18.06.2008

otsus nr 230

 
 
 

Viljandi mnt 5a, Viljandi 7,7a, ja Ettevõtluse 4 Karksi-Nuia (tootmishoonetele täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine, kruntide liitmine).

Karksi Vallavolikogu
16.01.2007
otsus nr 101
Karksi Vallavolikogu 18.06.2008
otsus nr 231

Arukse kinnistu Univere küla, katastriüksus 60002:001:0111 (kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste, juurdepääsu ning tehnosüsteemide asukoha määramine).

Karksi Vallavolikogu
19.06.2007
otsus nr 141
 

Kalda tn 8 Karksi-Nuia (hoonestamata sotsiaalmaal kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine).

Karksi Vallavolikogu
20.02.2008
otsus nr 184
 

 Kv nr 29 ja nr 30 Karksi-Nuia

(sotsiaalmaa sihtotstarbe määramine puhkuse ja vaba aja veetmiseks ning tervise- spordi- ja puhkerajatiste ehitamiseks. Planeering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut).

Karksi Vallavolikogu
23.04.2008
otsus nr 209
 

Veetorni ja Koidu tänava vahelisele maa-ala Karksi-Nuias (hoonestusala ja ehitustingimuste määramiseks munitsipaal- ja sotsiaalelamufondi rajamiseks).

Karksi Vallavolikogu
23.04.2008-06-03 otsus nr 210