Kaeveloa taotlemine

Kirjeldus

Luba  on vajalik Karksi valla avalikel teedel, tänavatel, väljakutel, jalgteedel, jalgrattateedel ja muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel (avalikud kohad) kaevetööde teostamiseks.

Taotlemine

Kaeveloa taotleja esitab vormikohaselt täidetud kaeveloa taotluse ning kaevetööde kooskõlatamised ja tingimused  koos vajalike kooskõlastustega. Vajalikud blanketid on saadaval Karksi valla kodulehel

ning vallavalitsuses paberkandjal.

Kooskõlastused

Kooskõlastuste lehele  tuleb taotlejal võtta vajalikud kooskõlastused kaevetööde piirkonnas asuvate tehnorajatiste valdajatelt ning vastavatelt vallavalitsuse ametnikelt (keskkonnaspetsialist ja valla teedega tegelev spetsialist). Muude kooskõlastuste vajadus täpsustada kaevetööde loa väljastajaga ( vallavalitsuse ehitusinsener).

Loa andmine

Kaeveloa väljastab vallavalitsuse ehitusinsener kolme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

Maksumus

Kaeveluba väljastatakse tasuta.

Kaevetööde lõpetamine

Kaevetööde lõpetamiseks peab tööde teostaja esitama vallavalitsusele kaevetööde vastuvõtu akti , mis on saadaval Karksi valla kodulehel

või vallavalitsuses paberkandjal.

Õigusaktid

Karksi valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 18.12.2014 nr 26

Kontaktisik vallavalitsuses Margus Hütt, margus.hytt@karksi.ee, telefon 435 2 251, 5301 6282