Uudised

Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamine

Austatud vallaelanikud!

Karksi Vallavalitsuse 17. oktoober  2016.a korraldusega nr 2-3/452 otsustati Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu projekt ja selle lisad suunata avalikule väljapanekule ajavahemikul 17. oktoober kuni 07. november 2016.

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub Karksi Vallavalitsuses, Karksi-Nuia Raamatukogus, Karksi, Lilli, Tuhalaane  ja Sudiste külamajades lahtiolekuaegadel ja valla veebilehel https://www.karksi.ee/uhinemislepingu-projekt .

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele saab esitada  kuni 8. november 2016 kell 10.00 kirjalikult Karksi Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia või e-posti aadressil vald@karksi.ee.

Ühinemislepingu muudatus ettepanekute vormi:leiate siit:  ettepanekute vorm.rtf

MULGI VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT

LISA 1 Seletuskiri
LISA 2. Abja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

LISA 3. Halliste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
LISA 4. Karksi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
LISA 5. Mõisaküla linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
L
ISA 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1: 50 000
LISA 7. Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020 lähtuvalt eelarvestrateegiatest