Hajaasustusprogramm 2015

Maavanema 26.03.2015 korraldus nr 122

Taotluste vastuvõtt toimub 31.03.2015. – 01.06.2015  vallavalitsuses

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  •   veesüsteemide
  •   kanalisatsioonisüsteemide
  •   juurdepääsuteede
  •   autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate regionaalministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46 (Hajaasustuse programmi programmdokument).

Lisaks veel:
 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud omavalitsuses

Tõnis Laurik
majandusspetsialist 
telefon 435 5520

e-post tonis.laurik@karksi.ee

 
Margus Hütt
ehitusinsener
telefon 435 2251 

e-post margus.hytt@karksi.ee


Abiks puurkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmedhttps://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

12. august 2014. a korraldusega nr 339 moodustas vallavalitsus hajaasustuse taotluste hindamiseks 5-liikmelise komisjoni koosseisus esimees Taimo Tugi , liikmed Liivi Loi, Inge Dobrus, Margus Hütt ja Tõnis Laurik.