HAJAASUSTUSPROGRAMM 2017

Taotluste vastuvõtt toimub 10.04.2017 – 12.06.2017  vallavalitsuses (alus maavanema 06.04.2017 korraldus nr 142)

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2017. aastal

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemide
  • Kanalisatsioonisüsteemide
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
     

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

4. Toetuse taotluses tuleb ära näidata kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral).

5. Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

6. Kaastaotleja peab vastama punktides 1 - 3 nimetatud nõuetele.

7. Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 052:

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/03/Programmdokument-2017.pdf
 

Kontaktisikud Karksi vallavalitsuses

 

Tõnis Laurik

majandusspetsialist 

telefon 435 5520

e-post tonis.laurik@karksi.ee

 

Margus Hütt

ehitusinsener

telefon 435 2251 

e-post margus.hytt@karksi.ee

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt 12.06.2017, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta
 

Komisjon

vallavalitsus moodustas hajaasustuse toetuste taotluste hindamiseks 5-liikmelise komisjoni koosseisus esimees Taimo Tugi , liikmed Liivi Loi, Inge Dobrus, Margus Hütt ja Tõnis Laurik.
 

Hajaasustuse programmdokument ja taotlused:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

Nõuded veeanalüüsile

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013