Kodanikeühendused

 Karksi valla Kodanikeühenduste Ümarlaud 

Karksi valla Kodanikeühenduste Ümarlaud asutati Karksi Kultuuriseltsi algatusel. 2004. aastal Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi poolt väljakuulutatud konkursile esitatud ja rahastatud projekt võimaldas seltside esindajad kokku kutsuda ja ümarlaua tegevusega alustada. Läbi Karksi Kultuuriseltsi projektide on ümarlaua tegevust toetanud veel Avatud Eesti Fond, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Vabaühenduste Fond ja Kodanikeühenduste Sihtkapital. Asutamiskoosolek toimus 22. märtsil 2004.a. Karksis.

Eesmärgid:

1. Aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule

2. Koordineerida Karksi valla kodanikeühenduste tegevust

3. Leida ühised seisukohad ja arendada dialoogi kohaliku omavalitsusega valla ja piirkondlike arengukavade rakendamise küsimustes.

Ümarlaud käib koos olenevalt vajadusest.

Omavalitsuse esindajad osalevad ümarlaua õppepäevadel vastavalt temaatikale vallaametnikud, vallavolikogu esindajad, vallavanem ja -valitsuse liikmed.

Koostöö Karksi vallaga:

 * valla eelarvest ühendustele toetuste andmise korra kooskõlastamine, ühenduste projektitaotluste kaasfinantseerimine, arengukavade täitmine.     

 * EL toetusprogrammide investeeringutaotluste kaasfinantseeringute kooskõlastamine külade arengu fondist.

• Karksi Kultuuriselts

Reg. nr 80034929, asutatud 1998.a.
Tegevus: Täiskasvanute koolitustegevus; kohaliku kultuuripärandi kogumine ja säilitamine, külamuuseumi haldamine, heategevuse ja säästliku tarbimise teadvustamine läbi taaskasutuskeskuse töö.
Kontaktisikud: Anne Kaljumäe, Helve Joon
Aadress: Karksi küla, Karksi vald 69104
Telefon: 528 3115 (Anne Kaljumäe), 5342 8070 (Helve Joon)
Koduleht: www.karksiks.ee
 
Taaskasutuskeskus
Avati 2004. aastal ja asub praegu Karksi külamajas. Keskuses toimub kasutatud esemete vastuvõtmine ja müük, kasutatud riideesemetest uute toodete valmistamine ja müük, kangakudumise ning õmblustöö õppimine.
Külamuuseumi rajas Karksi Kultuuriselts 2005. aastal Karksi külamajja Euroopa Liidu programmi projektitoetusel ja Karksi valla osalusel. Praegu on Karksi külamuuseumil kolm ruumi: kolhoosituba, memme-taadi kamber ja haridustuba. 
 
• Seltsing „Karksi Rahvakultuuri Õpituba"
Asutatud 15.09.2000
Eesmärk: Mulgimaa rahvapärimuse kogumine, säilitamine ja levitamine.
Kontaktisik: Lille-Astra Arraste
Aadress: Kalda 9, Karksi-Nuia 69103
Telefon: 433 1277, 5660 7242 
Koostanud kogumikud: "Mulgimaa rahvakalender", "Mulgimaa kihelkondade muistendid", "Rahvatantsust Karksi vallas", "Tantsurõõm" sõnas ja pildis". "Rahvatantsust Karksi-Nuia gümnaasiumis","Tantsimisest, tantsust ja tavadest endiseaegse Mulgimaa Karksi ja Halliste kihelkonnas I ja II osa". 
 
• Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts
Reg. nr 80024380, asutatud 17.03.1955
Tegevus: Aianduse, lillekasvatuse ja mesindusalaste teadmiste ning oskuste levitamine. õppepäevade ning erialaste ekskursioonide korraldamine. Mesinduse kui alternatiivse põllumajandusharu propageerimine, meefestivalide organiseerimine.
Kontaktisik: Leili Nael
Aadress: Viljandi mnt 2a, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 433 1602, 5695 8776

Seltsile kuulub Karksi-Nuias Viljandi mnt 2a maja, kus on kaupluses "Kadri" müüakse lilli, aedviljaseemneid, valmistatakse kimpe ja pärgi ning pakutakse interflora teenust. Müügil on käsitöötooted. Aastatel 2000-2005 taastas selts Karksi vallas Muri külas asuva Murri häärberi.  2005. aastast on häärber koos kõrvalhoonetega külaelanike kooskäimise kohaks ja ka turismiobjektiks.


• MTÜ Lilli Looduskeskus
Reg. nr 80232871, asutatud: 05.04.2006
Tegevus: Loodus- ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi propageerimine, loodus- ja keskkonnaharidusliku baasi arendamine, kohaliku kultuuri- ja loodusväärtuste säilitamine ning tutvustamine. Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega ja Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga viiakse läbi loodushariduslikke programme, looduslaagreid ja teemapäevi koolidele üle Eesti.
Kontaktisik: Ly Laanemets
Aadress: Lilli küla, Karksi vald 69002
Telefon: 513 2994
e-post: ly@looduskeskus.ee
Piirkond: Mulgimaa, loodushariduslikud programmid üle Eesti.
Kodulehekülg: www.looduskeskus.ee
 
• MTÜ Ruhijärve
Reg. nr 80368429, asutatud 20.03.2014

Tegevus: Rahvakultuuri ja külaelu hoidmine, loodus- ja keskkonnasõbraliku eluviisi propageerimine, ürituste korraldamine
Kontaktisik: Malle Ereline
Aadress: Tartu mnt 25, 69104 Karksi-Nuia
Telefon: 5539 4072
e-post: malle.ereline@gmail.com

 
• MTÜ Karksi Turism ja Keskkond
Reg. nr 80126028, asutatud 05.05.2000
Tegevus: Osalus piirkonna arengukavades läbi Karksi turismipiirkonna arendamise ja tutvustamise. Turismi- ja keskkonnaalased projektid erinevatele elanikkonna sihtgruppidele. Koolitused, õppereisid.
Kontaktisik:  Dmitri Orav
Aadress: Kooli 1a, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 5354 1585

 

 Sudiste Maanaiste Selts
Reg. nr 80083425, asutatud 05.04.1995
Tegevus: Sudiste, Mäeküla ja Hirmuküla külade sotsiaalse arengu ja kultuurielu edendamine, internetiteenuse osutamine. Sügistalvisel hooajal huviringid: käsitöö, näitering, perenaistering, folkloorirühm "Sudijad".
Kontaktisikud: Krista Kunimägi
Aadress: Teeääre talu, Sudiste küla, Karksi vald 69001
Telefon: 436 0240; 5622 5981
e-post: sudistekyla@hot.ee
 
 MTÜ Tuhalaane
Reg. nr 80193160, asutatud: 04.11.2003
Eesmärk: Külaelu edendamine, ürituste korraldamine, koostöö teiste seltside ja küladega.
Kontaktisikud: Enn Sarv
Aadress: Tuhalaane küla, Karksi vald 71056
Telefon: 514 8840
 
 Polli Küla Kultuuriselts
Reg. nr 80217370, asutatud 24.03.2005
Tegevus: Eesti külale ja kultuurile omaste traditsiooniliste väärtuste au sees hoidmine.
Seltsi kultuurharidusliku tegevusega on ühinenud Polli lauluselts "Sirjelind" ja tantsurühm "Ubin".
Kontaktisik: Kersti Kahu
Aadress: Polli küla, Karksi vald 69108
Telefon: 5556 1406
 
• Seltsing Polli keraamika- ja käsitöökoda 
Asutatud 2013.a.

Tegevusala: Keraamika ja käsitöö                                                                                   
Kontaktisik:Anu Rebane
Aadress: Polli küla, Karksi vald, 69108
Telefon:5564 1511
e-post: kullioru@hot.ee

• MTÜ Noorteklubi Loovus

Asutatud: 10.09.2003    
Reg. nr 80179970
 Kontaktisik: Mairo Pukk
Telefon:5212492                                                                                  e-post: mairopukk@hot.ee

• Karksi Muinsuskaitse Selts
Reg. nr 80193680, asutatud 20.09.1988 – Karksi-Nuia Muinsuskaitseklubi 
Karksi Muinsuskaitse Seltsina registrisse kantud 18.03.2004
Tegevus: Minevikupärandi väärtustamine ja säilitamine. Kodupaiga ajaloo uurimine ja andmete kogumine. Seltsi eestvõtmisel ja kaasalöömisel taastati Eesti Vabadussõjas langenute mälestusmärk: avamine toimus 6. septembril 2008. aastal.
Kontaktisikud: Maire Sala, Mare Torim, Boris Takk
Aadress: Maie talu, Leeli küla 69106
Tel: 433 1539, 526 2915 (Maire Sala), 518 8748 (Mare Torim), 433 1117 (Boris Takk)
 
• Kitzbergi Sõprade Selts
Reg. nr 80116478, asutatud 20.01.2000
Eesmärk: Õppida tundma ja propageerida pärimuskultuuri ja August Kitzbergi osa möödunud sajandi kultuuriloos. Korraldada õppepäevi ja tutvumiskäike seoses mulgi keele õpetamise ja õppimisega.
Koostöö Looduskaitse Seltsi Kitzbergi osakonnaga, Abja Koolituskeskusega, Lilli raamatukoguga ja teiste seltsidega.
A. Kitzbergi muuseum avatud ametlikult 1983. aastal. 2010. aastal LEADER toetusega muuseum renoveeritu ja täiendati sisustust.
Kontaktisik: Asta Jaaksoo
Aadress: Maie talu, Leeli küla, Karksi vald 69106
Telefon: 433 1116
e-post: vekk@hot.ee
 
• MTÜ Lõuna-Mulgimaa Kunsti- ja Käsitöökoda
Reg. nr 80229998, asutatud 23.01.2006
Eesmärk: Täiskasvanute kunsti- ja käsitööalane koolitus läbi loovuse, kus tähelepanu all kõik mulgipärane.
Kontaktisik: Hülle Haab
Postiaadress: Karksi-Nuia pk 18, 69101
Telefonid: 433 1209, 5650 6138
e-post: kunstikoda@hot.ee
  
• Karksi Haridusselts 
Reg. nr 80217624, registreeritud MTÜ-na 18.04.2005, alustas seltsinguna 2003. aastal.
Eesmärk: Karksi valla haridusalane kodu-uurimuslik tegevus, valla hariduselu arengule ja vaimsuse kasvule kaasaaitamine.
Kontaktisik: Hille Krusberg
Aadress: Kooli 1, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 5557 6593

 

• Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus

Reg. nr 80034349, asutatud 21.06.1995
Tegevus: Vanadus- ja invaliidsuspensionäride vaba aja sisustamine, ühistegevusse kaasamine, pärimuste ja mälestuste alalhoidmine ning jäädvustamine, tervislike eluviiside propageerimine, koostöö teiste seltsidega. Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse koosseisus tegutseb jututuba (Olga Palu) ja kepikõnni- ning võimlemisrühm (Enna -Helle Vallas).
Kontaktisikud: Olga Palu
Aadress: Tartu mnt 22, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 5341 2507
e-post: olgapalu@hotmail.com
 
• Karksi lastekaitse Selts „Muumitroll"
Reg. nr 80034912, asutatud 15.06.1998
Tegevused lastega. Laste vaba aja sisustamine arendavate ja sportlike üritustega.
Kontaktisik: Ele Kuhi
Aadress: Kivi 20, Karksi küla 69104
Telefon: 433 2630; 435 4922
 
• Hülle Haabi Karksi Noorte Kunstistuudio
Reg. nr 10248652, asutatud 11.08.1997
Tegevus: Õpilaste kunstistuudio majandamine
Kontaktisik: Hülle Haab
Aadress: Pärnu mnt 8, Karksi-Nuia 69103
Pk 18 Karksi-Nuia 
Telefon: 5650 6138
Kodulehekülg: www.knks.co.nr
 
• Karksi-Nuia Muusikakooli Sihtasutus
Reg. nr 90004361, asutatud 01.03.1999
Tegevus: Muusikakooli kinnistu haldamine
Kontaktisik: Tiia Parmo
Aadress: Tartu 31, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 434 1085
e-post: knmk@hot.ee
 
• MTÜ Tuleviku Mulgid 
Asutatud: 31.03.2011   
Reg. nr 80325673

Tegevus: Töö noortega. Mulgimaa traditsioonide ja tavade tutvustamine ning uurimine.                                                          
Kontaktisik: Eneli Põder
Aadress: Tartu mnt. 22, Karksi-Nuia 69103
Telefon: 55651429
E-post: Eneli.Poder@karksi.ee

 

• MTÜ Suurekivi Serval

Reg. nr 80313405, asutatud 19.08.2010
Tegevusala: kunsti ja visuaalkunsti edendamine maal, kujundustööd (plakatid, diplomid, kutsed, sümboolika)
Kontaktisik: Eve Rahno-Kotsar
Aadress: Suurekivi talu, Tuhalaane küla, Karksi vald 71056 
Telefon 5648 5709
e-post: everahno.kotsar@gmail.com 
Koduleht: http://suurekiviserval.edicypages.com/et 
 

• MTÜ Kekani Õpikojad

Reg. nr 80275461, asutatud 30.09.2008
Kontaktisik: Anneli Mäeots
Aadress: Kekani, Sudiste küla, Karksi vald 69001
Telefon: 433 2355
e-post: anneli.maeots@mail.ee

• MTÜ Karksi Ordumeistrid
Reg. nr 80303619, asutatud 02.03.2010
Tegevus: Kultuuri-, turismi- ja spordiüritused 
Kontaktisik: Almar Kalam
Aadress: Tartu mnt 22, Karksi-Nuia, Karksi vald 69104
Telefon: 553 2300
e-post: almar@intro.ee

• MTÜ Eesti Viikingid

Reg. nr 80225764, asutatud  25.01.2006
Tegevusala: kultuur, kunst
Kontaktisik: Anti Kreem
Aadress: Veske talu, Äriküla, Karksi vald, 69104
Telefon:518 8171
e-post: anti@universaal.net

 
• Kuivalaugu Puhkeala

Reg. nr 80302933, asutatud: 17.02.2010     

Tegevusala: Naabruskonna ja piirkonna elukvaliteeti edendav tegevus
Kontaktisik: Sven Seedur
Telefon: 514 2822
e-post: sven.seedur@mail.ee


• MTÜ Rahvatantsuselts Sõlesepad
Reg. nr 80294843, asutatud 21.10.2009
Kontaktisik: Arvo Maling
Aadress: Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Karksi vald 69104
Telefon: 435 5511; 528 4740
e-post: arvo.maling@karksi.ee 

• MTÜ Kuningalossi
Reg. nr 11755291, asutatud 05.11.2009
Kontaktisik: Urmas Suurpuu
Aadress: Tuhalaane küla, Karksi vald 71056
Telefon: 513 5306
e-post: suurpuu@hot.ee

• Karksi-Nuia Tulekaitse Selts

Reg. nr 80002131, asutatud 20.12.1996
Tegevus: Päästetööd ja väljaõpe
Kontaktisik: Aare Põder
Aadress: Pärnu mnt 10, Karksi-Nuia 69103
Telefon: 5322 6104, 528 3920
 
SPORDIKLUBID
 
• Auto-Motoklubi Ligur Racing
Reg. nr 80003001, asutatud 15.05.1997
Tegevus: Mootorispordi arendamine
Kontaktisik: Jaanus Ligur 
Aadress: Ettevõtluse 4a, Karksi-Nuia 69101 
Telefon: 434 1112
e-post: ligur@ligur.ee
  
• MTÜ Karksi Tehnikaspordiklubi
Reg. nr 80194001, asutatud 19.05.2004
Eesmärk: Mootorispordi arendamine
Kontaktisik: Indrek Lepik
Aadress: Puiestee 2, Karksi küla 69104
Telefon: 518 7598
e-post: remos@hot.ee
 
• MTÜ Karksi Racing Team
Reg. kood 80240511, asutatud 01.09.2009, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) liige alates 2007. a.
Tegevus: motokrossi arendamine, treeningud, võistlused. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni Kontakt: Marnek Tugevus
Aadress: Kivi 89, 69103 Karksi-Nuia
Telefon: 522 3628
 
• MTÜ Motoklubi Koopamäe
Reg. nr 80292726, asutatud 06.08.2009
Kontaktisik: Meelis Siimann
Aadress: Koopamäe, Sudiste küla, Karksi vald 69001
Telefon: 5341 3362
 
 Karksi-Nuia Rattaklubi
Reg. nr.80094765, asutatud 21.05.1999
Tegevus: Tingimuste loomine jalgrattaspordi arendamiseks
Kontaktisik: Andi Sõmmer
Aadress: Pärnu mnt 8, Karksi-Nuia 69103
Telefon: 504 9075
 

 • MTÜ Karksi Sport
Reg. nr 80324343, aAsutatud 08.03.2011
Kontaktisik: Jaak Israel
Aadress: Kooli 1, Karksi-Nuia 69104
e-post: jaak.israel@akg.vil.ee

 
• MTÜ Jalgpalliklubi „Karksi"
Reg. nr.80009379, asutatud 28.07.1997
Tegevus: Jalgpalli mängimine ja sellega seotud tegevus, Eesti MV II ja III liiga nii tali- kui suveturniiri, Karksi valla MV korraldamine Kontaktisik: Enn Sarv
Aadress:  Veetorni 1-13, Karksi-Nuia, Karksi vald 69102
Telefon: 514 8840
e-post: ennsarv50@gmail.com
 
• Lilli Jahiühing
Reg. nr 80042490 Asutatud 17.07.1998
Tegevus: Sportlik jahipidamine, ulukifondi eest hoolitsemine
Kontaktisik: Veljo Kask
Aadress: Lilli küla, Karksi vald 69002
Telefon: 433 5077 (Jaak Põldma), 515 9087 (Veljo Kask)
e-post: veljo@kask.ee
 
• Nuia Jahiselts
Reg. nr 80232440, asutatud 02.03.2006
Kontaktisik: Veljo Kask

Aadress: J.Kivistiku 13, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 515 9087 (Veljo Kask)
e-post: veljo@kask.ee

 
• Spordiklubi Karksi Jõud
Reg. nr 80370254, asutatud 07.05.2014
Kontaktisik: Tarmo Talu

Aadress: Tamme, Polli küla, Karksi vald, Viljandi maakond, 69104
Telefon: 503 5600
e-post: karksi.joud@gmail.com
Koduleht: http://www.karksijõud.ee/

 
KIRIKUD
 
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Karksi Peetri kogudus
Reg. nr 80210504, asutatud 30.08.2004
Kontaktisik: Raimond Vaher
Aadress: Lossi 1, Karksi-Nuia 69104
Telefon: 433 2619; 5190 0073
e-post: raimond1@hot.ee
 
 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) Karksi-Nuia Püha Aleksei kogudus
Reg. nr 80211113, asutatud 01.09.2004
Kontaktisik: Heino Luik
Aadress: Pärnu mnt 16, Karksi-Nuia 69103
Telefon: 514 1865
e-post: heino.luik@karksi.ee
 
• MTÜ Tuhalaane Kiriku Toetuskogu
Reg. nr 80270989, asutatud 21.08.2008
Kontaktisik: Jaak Tuksam, Miikael Raissar
Aadress: Tuhalaane küla, Karksi vald 71056
Telefon: 5342 6399
e-post: samtuks@hot.ee , miikael.raissar@gmail.com