Vallavalitsuse istung 30.03.2015

Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 30. märtsil 2015. a algusega kell 13.00 vallamajas, Viljandi mnt 1 II korruse.

 1. Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni I lugemine
 2. Sihtotstarbeliste eraldiste lülitamine Karksi valla 2015. aasta eelarvesse
 3. Lasteaia kohatasu ning muusikakooli ja spordikooli tasude läbivaatamine
 4. Kalda 4b hoonestusõiguse võõrandamiseks ja tingimuste muutmiseks nõusoleku andmine
 5. Projekteerimistingimuste väljastamine
 6. Ehitusloa väljastamine
 7. Rubina looduskaitseala Veisjärve tehisliku väljavoolu paisregulaatori rajamise ja loodusliku väljavoolu taastamistööde lähteülesande kooskõlastamine ja sellega seotud seisukoha andmine
 8. Rubina looduskaitseala Rubina soo loodusliku veerežiimi taastamise lähteülesande kooskõlastamine ja sellega seotud seisukoha andmine
 9. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 10. Määruse eelnõu „ Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Karksi vallas" I lugemine
 11. Katastriüksuse jagamisel koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
 12. Puu raiumiseks loa andmine
 13. Rahalised toetused
 14. Kassepa kinnistu omanikule ettepaneku tegemine Mati tee avaliku kasutamise lepingu sõlmimiseks
 15. Karksi-Nuia Spordikooli hoolekogu moodustamine
 16. Karksi-Nuia Muusikakooli hoolekogu moodustamine