Puu raiumise loa taotlus

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Tiheasustusalal ja/või kompaktse hoonestusega alal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda või puuvõra kärpida rohkem kui 25% võrra ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Tiia Kukk, tiia.kukk@karksi.ee, 435 5516, 5343 2880

 


Teenuse taotlemine kohalpeal või elektrooniliselt
 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele paberkandjal või saata aadressile vald@karksi.ee  digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus koos lisadega.

Vajaminevad dokumendid

1) Kirjalik vormikohane taotlus; 
2) volituse ärakiri, kui taotluse esitab omaniku esindaja;
3) Keskkonnaameti nõusolek, kui puu asub kaitstava loodusobjekti või selle kaitsevööndis;
4) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
5) Karksi Vallavalitsuse nõusolek, kui puu asub vallale kuuluval kinnistul.

Viide