Riigi rahastatav lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemal

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või SHS § 252 lg 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et
  1. lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  2. lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a. lapse perekonnas hooldamine);
  3. laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse piirmäär raske või sügava puudega lapse kohta on 371 eurot kalendriaastas.
 
Teenuse taotlemine
Lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega sotsiaaltööspetsialistile.
 
Taotlusele lisatakse
  • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  • arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  • perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul).